Escull el maillot de l'edició 2017

Entra al facebook de la Clàssica dels Murs (https://www.facebook.com/ClassicaMurs), i escull entre les 3 opcions possibles el que serà el maillot de l’edició 2017.

El 22 de gener publicarem el disseny elegit.

Cervera, com arribar-hi i serveis
Penya Ciclista Cervera
Hivernal de Cervera