FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME
REGLAMENT PARTICULAR DE LES MARXES CICLOTURISTES

TEMPORADA 2019

Totes les marxes cicloturistes de carretera organitzades sota l’àmbit de la Federació Catalana de Ciclisme tenen homologat un reglament comú. Recomanem la seva lectura per tenir un coneixement molt exacte de tots els aspectes que representen participar en una marxa cicloturista.

Aquest reglament s’adopta amb caràcter general sense perjudici del que pugui contenir de forma específica, respecte a les condicions de circulació i d’altres mesures de control i vigilància de la marxa ciclista, l’autorització administrativa emesa pel Servei Català de Trànsit, i de les indicacions i recomanacions que la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra consideri adients el dia de la seva celebració.

 

MARXA NO COMPETITIVA

 

Article 1: DADES TÈCNIQUES DE LA MARXA

 • La PENYA CICLISTA CERVERA i el CLUB TRIATLÓ CERVERA (d’ara endavant “l’Organitzador”) organitza la VIII edició de la Marxa CLÀSSICA DELS MURS (d’ara endavant “La Marxa”).
 • La data de celebració serà el proper Dissabte, 27 d’abril de 2019. L’hora de sortida serà a les 08:00 hores.
 • El lloc de sortida estarà situat a la Plaça Universitat de la població de Cervera (província de Lleida).
 • L’Organitzador proposa un recorregut de 160 quilòmetres i 2400 metres de desnivell, que és puntuable pel XXII Circuit de Cicloturisme de Llarga Distància que organitza la Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme (d’ara endavant “FCC”).
 • Així mateix, també es proposa un recorregut alternatiu de 94 quilòmetres i 1400 metres de desnivell.
 • Les dades de contacte de l’Organitzador són les següents:
  Correu electrònic: info@classicadelsmurs.cat

Article 2: LEGISLACIÓ I NORMES

 • La Marxa és una prova esportiva de bicicleta de carretera de les regulades en el Reglament de Ciclisme per a Tots de la Real Federación Española de Ciclisme (RFEC) dins el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat esportiva, d’oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial Decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març.
 • L’edat mínima per participar als recorreguts de gran fons –de més de 130 km o amb un desnivell acumulat important per sobre de 2.000 metres– és de 18 anys complerts pel ciclista el dia de La Marxa. L’edat mínima per participar a altres recorreguts físicament menys exigents és de 16 anys complerts pel ciclista el dia de La Marxa.
 • LA MARXA TE UN CAIRE NO COMPETITIU. El trànsit estarà obert, fet que obliga als participants a respectar la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents. L’Organitzador vetllarà per l’òptima circulació dels ciclistes en els punts crítics del recorregut on, per la coincidència amb la resta d’usuaris de la via, sigui necessari reforçar les mesures de seguretat viària existents.

 

 Article 3: INSCRIPCIONS I PREUS

 • Les inscripcions es portaran a terme únicament mitjançant el portal www.bicinscripcions.cat.
 • El preu de les inscripcions es detalla a continuació:.

Del 04/02/19 al 28/02/19: Preu base 32€

Del 01/03/19 al 31/03/19: Preu base 37€

Del 01/04/19 al 23/04/19: Preu base 42€

Llicència de dia: + 6€

 • Després del 23/04/19, a les 24:00h, no s’acceptaran inscripcions per part de l’Organitzador.
 • En cas de que s’arribi al límit de 700 participants entre els 2 recorreguts, les inscripcions es tancaran automàticament a cadascun d’ells.
 • La inscripció dóna dret al ciclista a participar en La Marxa i altres elements com ara dorsal i/o placa identificatius, carnet de ruta, obsequis i utilització dels serveis que ofereix l’Organitzador.

 

 • El control dels participants és realitzarà mitjançant xip electrònic, oferint les següents opcions en la inscripció en cas que el participant no disposi del xip groc:

  Compra de Xip Groc: 10€

  Lloguer de xip: 4€

Article 4: LLICÈNCIES

 • Per participar a La Marxa és obligatori estar federat amb una llicència amb validesa durant l’any en curs i expedida per la RFEC, la FCC o per qualsevol federació afiliada a la UCI.
 • En cas de no tenir llicència federativa, s’haurà de subscriure obligatòriament una llicència-assegurança d’un dia, vàlida exclusivament pel dia de La Marxa. Per la temporada 2019, el cost afegit d’aquesta assegurança que ofereix la FCC és de 6 euros que caldrà abonar en el moment de formalitzar la inscripció. El dia de La Marxa, juntament amb el dorsal, és obligació de l’Organitzador lliurar un justificant d’aquesta assegurança que el participant haurà de portar en tot moment.

 

Article 5: DEVOLUCIONS I INTRANSFERIBILITAT DE LES INSCRIPCIONS

 • Les devolucions d’aquest 2019 es realitzaran de la següent manera, fent la petició únicament al email info@classicadelsmurs.cat:

Del 04/02 al 28/02: Devolució del 75% de l’import pagat en la inscripció

Del 01/03 al 31/03: Devolució del 50% de l’import pagat en la inscripció

                                         A partir del 01/04: No s’acceptaran peticions de devolució

 • Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre. En cas de detectar aquest fet, l’Organitzador es reserva el dret de penalitzar ambdós participants.

  

Article 6: RECOLLIDA DE DORSALS

 • La recollida de dorsals es portarà terme a la Plaça Universitat de Cervera, el dia anterior a La Marxa, en aquest cas, el dia 26 d’abril des de les 19:00 hores fins les 21:00 hores, i el mateix dia de la marxa a partir de les 06:30 hores fins les 07:30 hores.
 • Per recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant, serà OBLIGATÒRIA la presentació d’un document identificatiu (DNI, carnet de conduir, passaport) i la llicència federativa en curs en cas de tenir-la. A l’hora de realitzar la inscripció o al recollir el dorsal, s’haurà d’acceptar la “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa.
 • Per recollir el dorsal a una tercera persona, serà necessari portar una fotocòpia del document identificatiu i de la llicència federativa així com una autorització de recollida signada per l’interessat.
 • En cap cas es lliuraran dorsals que no corresponguin amb l’interessat. La revenda dels drets d’inscripció i la conseqüent participació amb el dorsal d’una altra persona pot tenir penalitzacions tant pel venedor com pel comprador i la possibilitat d’exercir accions contra els dos.

Article 7: CONTROLS HORARIS I TANCAMENTS DE PAS

 • a) Al recorregut es situaran aquests punts de control amb horaris màxims de pas:

Punt 1: Cruïlla Gramuntell (quilòmetre 86)

Tancament a les 12:00 hores (21km/h). Afecta als participants del recorregut llarg, i en aquest cas, se’ls desviarà cap al recorregut curt.

Punt 2: Forès (quilòmetre 116.8)

Tancament a les 13:10 (22km/h). En cas de superar l’horari màxim, veure el descrit en el punt c.

Punt 3: Verdú (quilòmetre 138)

Tancament a les 14:05 (22.5km/h). En cas de superar l’horari màxim, veure el descrit en el punt c.

 • b) L’hora de tancament de la zona d’arribada serà les 15:15 hores (21km/h).
 • c) Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari, vol continuar per l’itinerari de La Marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador el considerarà fora de La Marxa i no podrà donar-li serveis com avituallament, assistència mecànica ni sanitària i, per tant, eximeix l’Organitzador de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.


Article 8:
AVITUALLAMENTS

 • Al recorregut llarg es situaran els següents punts d’avituallament:

Avituallament sòlid/líquid: SANT MARTÍ (quilòmetre 56.5)

Avituallament sòlid/líquid: ALBIÓ (quilòmetre 100)

Avituallament líquid: FORÈS (quilòmetre 116.8)

Avituallament sòlid/líquid: VERDÚ (quilòmetre 138)

 • Al recorregut curt es situaran els següents punts d’avituallament:

Avituallament sòlid/líquid: SANT MARTÍ (quilòmetre 56.5)

 • Al final de La Marxa hi haurà un dinar per tots els participants.
 • Per avituallar-se, els participants hauran d’aturar-se i passar per les zones habilitades a tal fi. L’Organitzador té expressament prohibit oferir menjar i begudes fora d’aquestes zones i a ciclistes en moviment damunt de la bicicleta.
 • Els participants hauran de dipositar les deixalles en les zones habilitades als avituallaments. Llençar brossa fora d’aquestes zones serà penalitzat.
 • L’Organitzador no donarà avituallament a tots els ciclistes que no estiguin identificats com a participants a la marxa.
 Article 9: SERVEIS PRE I POST MARXA
 • Existiran vàries àrees d’aparcament de vehicles degudament senyalitzades als voltants de la Plaça Universitat, oberta a partir de les 06:00 hores.
 • Abans de La Marxa, a la zona de recollida de dorsals, hi haurà lavabos degudament senyalitzats.
 • En acabar La Marxa, els cicloturistes tindran disponibles vestuaris, dutxes i dinar final.
 • El lliurament de trofeus i premis tindrà lloc a l’arribada.

Article 10: PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA

 • Hi haurà presència de vehicles i personal de protecció oficial com ara Mossos d’Esquadra i Policia Local.
 • Aquests cossos podran estar recolzats per personal de Protecció Civil.
 • També estaran presents altres vehicles de l’Organitzador convenientment identificats, ambulàncies, cotxe escombra, assistències, etc.
 • S’oferirà assistència mecànica per avaries de consideració. La mà d’obra serà gratuïta, però el preu del material instal·lat correrà per part del ciclista.
 • L’Organitzador també posarà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i personal voluntari degudament identificat als llocs que cregui adients i/o li sigui possible. S’entén que són una ajuda merament informativa i no una condició obligatòria, per tant el cicloturista accepta que és responsabilitat unicament d’ell acomplir les normes de trànsit, vetllant per la seva pròpia seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.
 • L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible, limitant-se posteriorment a tramitar l’informe corresponent a la Mutualitat o companyia d’assegurances de la cobertura de la llicència federativa o la llicència de dia. Igualment, declina tota responsabilitat per la pèrdua o deteriorament d’objectes personals durant La Marxa, ja sigui per robatori o per altres circumstàncies. El participant, pel sol fet de participar, declina efectuar qualsevol acció legal contra l’Organització.
 • Tots els participants de La Marxa, pel fet d’estar en possessió de la seva corresponent llicència federativa o llicència de dia, estan coberts tant amb assistència mèdica com responsabilitat civil. En el cas dels posseïdors de la llicència federativa expedida per la FCC, la pòlissa d’assistència mèdica número 44822137 de la companyia ALLIANZ SEGUROS garanteix la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-5.581.609-W de la companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura de responsabilitat civil pel que fa a danys personals, material i perjudicis consecutius. Pels usuaris de la llicència de dia expedida per la FCC, la pòlissa d’assistència mèdica número 44822137 de la companyia ALLIANZ SEGUROS garanteix la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-5.581.609-W de la companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura de responsabilitat civil.

 

Al web de la FCC, apartat “Documentació > Llicència” trobareu tota la informació referent als centres d’assistència i normes d’actuació en cas d’accident, així com informació detallada de cada pòlissa.

 

 Article 11: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT

 • És obligatori l’ús del casc protector per part de tots els participants.
 • Està permesa la participació de qualsevol tipus de bicicleta homologada incloses les equipades amb frens de disc, e-bikes, tàndems, reclinades, amb rodes de menys de 12 radis, etc. També està permès l’ús de bicicletes amb manillar de contrarrellotge demanant sempre que no s’utilitzi quan s’estigui circulant en pilot o a zones perilloses com ara descensos o cruïlles. Està terminantment prohibit l’ús de bicicletes sense cap tipus de frens.
 • El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificatius ben visibles.
 • S’han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigent. El participant reconeix estar informat de que el ferm de les carreteres pot tenir deficiències, zones estretes i corbes perilloses, per la qual cosa l’Organitzador li demana extremar la prudència i el participant eximeix l’Organitzador per qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a La Marxa.
 • També s’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.
 • Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida.
 • S’haurà de posar en contacte i comunicar a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident al telèfon 618142227.
 • No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’Organitzador.
 • El ciclista haurà d’acceptar el document “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa. En el cas de les inscripcions realitzades telemàticament, aquest document és visible a l’hora de realitzar la inscripció i s’ha d’acceptar per poder finalitzar correctament el procés. Si no s’accepta en aquest moment, per exemple a les cites amb possibilitat d’inscripció presencial, s’haurà de signar en el moment de recollir el dorsal abans de la sortida.
 • El participant, a l’inscriure’s a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament. L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.

  

Article 12: DRETS DE L’ORGANITZADOR

 • L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible en cas d’accident del participant posant en disposició els serveis mèdics presents a La Marxa. L’Organitzador no es farà responsable dels possibles deutes que el participant pugui contreure durant La Marxa.
 • L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, trofeus, etc. El personal de protecció oficial i/o Servei Català de Trànsit es reserva el dret de modificar qüestions relatives al recorregut quan existeixin raons que justifiquin aquests canvis, informant l’Organitzador dels mateixos a tots els participants a La Marxa, ja sigui pels serveis de megafonia i/o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.
 • En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret de neutralitzar La Marxa i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.
 • Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de La Marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà el regal corresponent als cicloturistes presents, en el cas de que l’organitzador tingui previst lliurar regal. En la seva potestat està la possibilitat, però, d’ajornar La Marxa a una nova data si el calendari i/o les autoritats de Trànsit així ho permeten.
 • L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a La Marxa.

Article 13: PENALITZACIONS

L’Organitzador adquireix el compromís davant la resta de participants a posar en coneixement de les autoritats als cicloturistes que no respectin el Reglament General de Circulació vigent. Tots aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de La Marxa. En particular es vigilaran aquestes accions:

 • No respectar les indicacions de les autoritats i/o l’Organitzador.
 • No passar pel control de sortida ni els controls intermitjos.
 • Embrutar o degradar l’itinerari o el seu entorn.
 • Circular amb vehicle de recolzament.
 • Comportar-se de manera que entorpeixi el normal desenvolupament de la marxa i vagi contra el reglament de la mateixa.

Article 14: DRET A LA IMATGE

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l’imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, video, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.

 Article 15: LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.

En quant a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a Penya Ciclista Cervera, a l’adreça C/Major 118, o bé al correu electrònic info@classicadelsmurs.cat, essent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada.

El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a La Marxa. L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.

Les dades personals de la inscripció, conjuntament amb el número de dorsal, estaran a disposició del Servei Català de Trànsit i de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, als efectes de control i vigilància de la marxa ciclista, pel que fa sobretot al comportament no competitiu dels seus participants ja que la celebració d’aquests tipus d’activitats esportives és  de forma compartida amb la resta d’usuaris de la via.

Cervera, a 24 de Gener de 2019