Article 1: DADES DE CELEBRACIÓ DE LA MARXA
 • a -La PENYA CICLISTA CERVERA i el CLUB TRIATLÓ CERVERA (d’ara en endavant “l’Organitzador”) organitza la VII edició de la Marxa CLÀSSICA DELS MURS (d’ara endavant “La Marxa”).
 • b -La data de celebració serà el diumenge 22 d’abril de 2018.
 • c -El lloc de sortida estarà situat a la Plaça Universitat de CERVERA (provincia de Lleida ).
 • d -L’Organitzador proposa un recorregut llarg de 160 quilòmetres i 2400 metres de desnivell que és puntuable pel Circuit de Cicloturisme de Llarga Distància que organitza la Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme (d’ara endavant “FCC”) i també pels circuits de cicloturisme . La sortida d’aquest recorregut serà a les 08:00 hores.
 • e -Així mateix, també es proposa un recorregut curt de 94 quilòmetres i 1400 metres de desnivell. La sortida d’aquest recorregut serà a les 08:00 hores.
Article 2: LEGISLACIÓ I NORMES
 • a -La Marxa és una marxa cicloturista-cicloesportiva de bicicleta de carretera de les regulades en l’article 9 del Reglament de Cicloturisme-Ciclisme per a Tots de la Real Federación Española de Ciclisme (RFEC) dins el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat d’oci i turístic o cultural, excloïent-hi la competició. La marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial Decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març.
 • b -L’edat mínima per participar al recorregut puntuable pel Circuit de Llarga Distància és de 18 anys a complir pel ciclista durant l’any en curs. L’edat mínima per participar al recorregut curt és de 15 anys.
 • c -La Marxa té un caire no competitiu. El trànsit estarà obert, fet que obliga als participants a respectar la Llei de Seguretat Vial i el Codi de Circulació vigents.
Article 3: INSCRIPCIONS I PREUS
 • a -Les inscripcions es portaran a terme únicament via el portal www.bicinscripcions.cat.
 • b -El preu de les inscripcions anticipades, des de l’obertura del plaç d’inscripció fins dos dimarts abans de la celebració de La Marxa, en aquest cas, dimarts 10 d’abril a les 24:00 hores de la nit, serà de 31 euros.
 • c -Des d’aquest dia fins el dimarts abans de la celebració de La Marxa, en aquest cas, dimarts dia 17 d’abril a les 24:00 hores de la nit, la inscripció tindrà un recàrrec de 5 euros, essent el preu final de 36 euros. En aquest moment les inscripcions es tancaran definitivament.
 • d -Després del tancament del termini, no s’acceptaran inscripcions per part de l’Organitzador. Per tant, la data 17 d’abril de 2018 a les 24:00h és la límit per inscriure’s i no s’admetrà cap més inscripció a partir d’aquest moment.
 • e -En cas de que s’arribi al límit de 800 participants entre els 2 recorreguts, les inscripcions es tancaran automàticament en cadascun d’ells.
 • f -La inscripció dóna dret al ciclista a participar en La Marxa, així com al dorsal i/o placa identificatius, carnet de ruta, obsequis i utilització dels serveis que ofereix l’Organitzador.
 • g -En cas que l’Organitzador confiï el cronometratge al xip electrònic, aquest serà obligatòriament del sistema de Campionchip. A la pàgina d’inscripció d’una marxa a www.bicinscripcions.cat, el participant que ja tingui el xip groc ha de seleccionar l’opció “disposo de xip groc” per tal d’omplir la casella corresponent amb el codi del seu xip i no pagar cap sobrecost pel cronometratge. Qui vulgui comprar el xip groc en propietat ha de seleccionar l’opció “comprar xip groc”. En aquest cas, amb un cost de 10 euros, el participant rebrà el xip groc i el velcro dins la bossa amb el dorsal el dia de la marxa i ja el podrà utilitzar per sempre. Qui no vulgui comprar el xip groc, té la possibilitat de triar l’opció “usar xip retornable de dia”. A la bossa del dorsal rebrà un xip de lloguer que ha de retornar l’organització al final de la marxa. Atenció: aquest servei té un cost de 4 euros que no seran retornats al tornar el xip a l’arribada. Els 4 euros, per tant, no són cap fiança.
Article 4: LLICÈNCIES
 • a -Per participar a La Marxa és obligatori estar federat amb una llicència amb validesa durant l’any en curs i expedida per la RFEC, la FCC o l’UCI en el cas dels estrangers.
 • b -En cas de no tenir llicència federativa, s’haurà de subscriure obligatòriament una llicència-assegurança d’un dia, vàlida exclusivament pel dia de la marxa. Per la temporada 2018, el cost afegit d’aquesta assegurança és de 8 euros que caldrà abonar en el moment de formalitzar la inscripció. El dia de la marxa, juntament amb el dorsal, es lliurarà un justificant d’aquesta assegurança que el participant haurà de portar en tot moment.
Article 5: DEVOLUCIONS I INTRANSFERIBILITAT DE LES INSCRIPCIONS
 • a – A partir de la data de tancament, 17 d’abril de 2018 a les 24:00h, o en el seu cas si s’arriba abans al límit d’inscrits, ja no s’acceptaran devolucions. En cas d’ajornament, les inscripcions seran vàlides si La Marxa es celebra dintre del mateix any i no es guardaran per una següent temporada.
 • b -Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a l’inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre. En cas de detectar aquest fet, l’Organitzador es reserva el dret de penalitzar ambdós participants.
Article 6: RECOLLIDA DE DORSALS
 • a -La recollida de dorsals es portarà terme a la Plaça Universitat de Cervera, el dia anterior a La Marxa, en aquest cas, el dia 21 d’abril, des de les 19:00 hores fins les 21:00 hores, i el mateix dia de la marxa a partir de les 06:30 hores fins mitja hora abans de la sortida.
 • b -Per recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant, serà OBLIGATÒRIA la presentació d’un documentidentificatiu (DNI, carnet de conduir, passaport) i la llicència federativa en curs en cas de tenir-la. A l’hora de realitzar la inscripció o al recollir el dorsal, s’haurà d’acceptar la “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la prova.
 • c -Per recollir el dorsal a una tercera persona, serà necessari portar una fotocopia del document identificatiu i de la llicència federativa així com una autorització de recollida signada per l’interessat.
 • d -En cap cas s’entregaran dorsals que no corresponguin amb l’interessat. La revenda dels drets d’inscripció i la conseqüent participació amb el dorsal d’una altra persona pot tenir penalitzacions tant pel venedor com pel comprador i la possibilitat d’exercir accions contra els dos.
Article 7: CONTROLS HORARIS I TANCAMENTS DE PAS
 • a -Al recorregut es situaran aquests punts de control amb horaris màxims de pas:
  – Punt 1: Cruïlla Gramuntell (quilòmetre 86).
  Tancament a les 12:00 hores (21km/h) (afecta els participants del recorregut llarg, i en aquest cas, se’ls desviarà cap al recorregut curt).
 • b -L’hora de tancament de la zona d’arribada serà les 15:30 hores (20km/h).
 • c -Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari, vol continuar per l’itinerari de la marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador el considerarà fora de la marxa i no podrà donar-li serveis com avituallament, assistència mecànica ni sanitària i, per tant, eximeix l’Organitzador de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.
Article 8: AVITUALLAMENTS
 • a -Al recorregut llarg es situaran els següents punts d’avituallament:
  · Avituallament líquid/Sòlid: SANT MARTÍ (quilòmetre 56,5)
  · Avituallament sòlid/líquid 2: ALBIÓ(quilòmetre 100)
  · Avituallament sòlid/líquid 4: VERDÚ (quilòmetre 138)
  Al recorregut curt es situaran els següents punts d’avituallament:
  · Avituallament líquid/Sòlid: SANT MARTÍ (quilòmetre 56,5)
 • b -Al final de la marxa hi haurà un dinar per tots els participants.
 • c -Per avituallar-se, els participants hauran d’aturar-se i passar per les zones habilitades a tal fi. L’Organitzador té expressament prohibit oferir menjar i begudes fora d’aquestes zones i a ciclistes en moviment damunt de la bicicleta.
 • d -Els participants hauran de dipositar les deixalles en les zones habilitades als avituallaments. Llençar brossa fora d’aquestes zones serà penalitzat.
 • e -L’Organitzador no donarà avituallament a tots els ciclistes que no estiguin identificats com a participants a la marxa.
Article 9: SERVEIS PRE I POST MARXA
 • a -Existirà un àrea d’aparcament de vehicles degudament senyalitzada als voltants de la Plaça Universitat oberta a partir de les 06:00 hores.
 • b -Abans de la marxa, a la zona de recollida de dorsals, hi haurà lavabos degudament senyalitzats.
 • c -En acabar la marxa, els cicloturistes tindran disponibles vestuaris, dutxes i dinar final.
 • d -L’entrega de trofeus i premis tindrà lloc a l’arribada.
Article 10: LLISTES D’ARRIBADA I DIPLOMES
 • a -Les llistes d’arribada dels participants estaran exposades a la zona d’arribada i s’aniran actualitzant a mida que els ciclistes vagin arribant al final del recorregut.
 • b -En un plaç màxim de 24 hores, es podrà visualitzar des de la web www.bicinscripcions.cat un llistat provisional de la llista d’arribada.
 • c -Durant la setmana posterior a la celebració de la marxa, es podrà descarregar el diploma personalitzat des de la mateixa web.
Article 11: PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA
 • a -Hi haurà presència de vehicles i personal de protecció oficial com ara Mossos d’Esquadra i Policia Local.
 • b -Aquests cossos podran estar recolzats per personal de Protecció Civil.
 • c -També estaran presents altres vehicles i personal de l’Organitzador, ambulàncies, cotxe escombra, assistències, etc.
 • d -S’oferirà assistència mecànica per avaries de consideració. La mà d’obra serà gratuïta, però el preu del material instal.lat correrà per part del ciclista.
 • e -L’Organitzador també posarà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i personal voluntari degudament identificat als llocs que cregui adients i/o li sigui possible. S’entén que són una ajuda merament informativa i no una condició obligatòria. Per tant, el cicloturista exonera a l’Organitzador dels elements que no hagin estat ben situats i declina efectuar qualsevol acció legal contra l’Organitzador.
 • f -L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible, limitant-se posteriorment a tramitar l’informe corresponent a la Mutualitat o companyia d’assegurances de la cobertura de la llicència federativa o la llicència de dia. Igualment, declina tota responsabilitat per la pèrdua o deteriorament d’objectes personals durant la marxa, ja sigui per robatori o per altres circumstàncies. El participant, pel sol fet de participar, declina efectuar qualsevol acció legal contra l’Organització.
 • g -Tots els participants de la marxa, pel fet d’estar en possessió de la seva corresponent llicència federativa o llicència de dia, estan coberts tant amb assistència mèdica com responsabilitat civil. Pels federats de més de 16 anys, la pòlissa d’assistència mèdica número 112000783 de la companyia Nationale Suisse garanteix la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 31-BGDM002052 de la companyia Plus Ultra garanteix la cobertura de responsabilitat civil pel que fa a danys personals, material i perjudicis consecutius. Pels federats de menys de 16 anys, la pòlissa d’assistència mèdica i de responsabilitat civil número 055-1080005000 de la companyia Mapfre garanteix la cobertura d’accidents i de responsabilitat civil. Pels usuaris de la llicència de dia, la pòlissa d’assistència mèdica número 112000784 de la companyia Nationale Suisse garanteix la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 31-BGDM002052 de la companyia Plus Ultra garanteix la cobertura de responsabilitat civil. A la web de la FCC, apartat “Llicència” trobareu tota la informació referent als centres d’assistència i normes d’actuació en cas d’accident, així com informació detallada de cada pòlissa.
Article 12: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT
 • a -És obligatori l’ús del casc protector per part de tots els participants.
 • b -El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificatius ben visibles.
 • c -S’han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Codi de Circulació vigent. El participant reconeix estar informat de que el ferm de les carreteres pot tenir deficiències, zones estretes i corbes perilloses, per la qual cosa l’Organitzador li demana extremar la prudència i el participant eximeix l’Organitzador per qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a la marxa.
 • d -També s’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.
 • e -Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida.
 • f -S’haurà de posar en contacte i comunicar a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident al telèfon 618142227.
 • g -No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’Organitzador.
 • h -El ciclista haurà d’acceptar el document “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la prova. En el cas de les inscripcions realitzades via bicinscripcions.cat, aquest document és visible a l’hora de realitzar la inscripció i s’ha d’acceptar per poder finalitzar correctament el procés.
 • i -El participant, a l’inscriure’s a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament. L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.
Article 13: ÚS DEL XIP DE CRONOMETRATGE
 • En cas que la marxa tingui cronometratge mitjançant xip Championchip, els participants hauran de tenir en compte els següents punts d’interès:
 • a -El xip ha de posar-se correctament al turmell mitjançant un velcro. No funciona correctament si està en contacte amb la bicicleta i tampoc si es porta més d’un al turmell o si es col.loca en un altre lloc.
 • b -Només seran operatius els xips grocs i de lloguer de dia tal i com s’explica a l’article 3g d’aquest reglament.
 • c -No es donaran temps d’arribada a aquells participants que no passin per tots els punts de control, inclosa la sortida.
Article 14: DRETS DE L’ORGANITZADOR
 • a -L’Organitzador no es fa responsable de cap tipus d’accident del que pogués ser víctima o causa el participant, així com dels possibles deutes que pugui contreure durant la marxa.
 • b -L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, recorregut, trofeus, etc. quan existeixin raons que justifiquin aquests canvis, informant dels mateixos a tots els participants a la marxa, ja sigui pels serveis de megafonia o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.
 • c -En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret de neutralitzar la marxa i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.
 • d -Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de la marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà als participants el regal corresponent als cicloturistes presents, en el cas de que l’organitzador tingui previst lliurar regal. En la seva potestat està la possibilitat, però, d’ajornar la marxa a una nova data si el calendari i/o les autoritats de Trànsit així ho permeten.
 • e -L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a la marxa.
Article 15: PENALITZACIONS
 • L’Organitzador adquireix el compromís davant la resta de participants a posar en coneixement de les autoritats als cicloturistes que no respectin el codi de circulació vigent. Tots aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de la marxa. En particular es vigilaran aquestes accions:
 • a -No respectar les indicacions de les autoritats i/o l’Organitzador.
 • b -No passar pel control de sortida ni els controls intermitjos.
 • c -Embrutar o degradar l’itinerari o el seu entorn.
 • d -Circular amb vehicle de recolzament.
 • e -Comportar-se de manera que entorpeixi el normal desenvolupament de la marxa i vagi contra el reglament de la mateixa.
Article 16: DRET A LA IMATGE
 • L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l’imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, video, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.
Article 17: LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT
 • L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.
 • En quant a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a Club Ciclista Granollers, C/ Girona, 54 . Casal de l’esport de Granollers, essent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada.
 • El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a la marxa. L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.